Obchodní podmínky

 

Všeobecní obchodní podmínky

 

Macenauer s.r.o.

 

Upravující veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím společností Macenauer s.r.o., se sídlem, Rybná 716/24, Praha 110 00, IČ: 04141954, (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) se řídí a jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Pro účely těchto obchodních podmínek a souvisejícího reklamačního řádu se slovy „výrobek“ či „zboží“ má na mysli movitá věc, která je prodejcem nabízena veřejnosti v rámci jeho produktového katalogu či aktuální nabídky ke koupi, přičemž se jedná zejména o textilie, textilní výrobky, oděvy, oděvní doplňky, oděvní součásti/díly, oděvní ozdoby, obuv a další specifické předměty.

Tyto všeobecné obchodní podmínky upřesňují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a zákazníkem, a to za účelem předcházení případnému sporu. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, kterou prodávající a kupující mezi sebou uzavírají ve chvíli, kdy kupující uhradí zálohovou fakturu, paragon, nebo daňový doklad vystavený prodejcem. Na základě takto uzavřené kupní smlouvy, může prodávající po kupujícím požadovat přiměřenou zálohu na kupní cenu, a to až do výše 100% z celkové ceny předmětu koupě. V případě zboží, jež je předmětem kupní smlouvy a které prodávající vyrábí na zakázku dle konkrétních specifických požadavků kupujícího, je nutná součinnost kupujícího, kterou se má namysli zejména osobní přítomnost kupujícího u minimálního počtu 2 zkoušek v prostorách prodejce, není-li domluveno jinak. Pokud kupující neprojeví součinnost, nenese prodejce odpovědnost za nedodání objednaného zboží v předem určeném termínu stanoveném na základě dohody stran. Kupující uzavřením kupní smlouvy s prodejcem rovněž projevuje souhlas se zněním těchto obchodních podmínek. Nedílnou součástí obchodních podmínek je taktéž reklamační řád společnosti, se kterým se může kupující v listinné podobě seznámit v prodejně společnosti a se kterým uzavřením kupní smlouvy souhlasí. Prodejce je povinen na vyžádání kupujícího vytvořit listinnou kopii reklamačního řádu společnosti a předat ji kupujícímu. Kupující bere na vědomí, že změna vlastností výrobku v průběhu záruční doby způsobené v důsledku přirozených změn materiálu výrobku, opotřebením, nesprávným užíváním, nevhodnou či nedostatečnou údržbou, nesprávným zásahem do výrobku kupujícím nebo třetí osobou nejsou považovány za vady výrobku a nejsou tudíž důvodem k oprávněné reklamaci výrobku.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 01. 2016